Fan Jian Min

Fan Jianmin is a language teacher at Inalco.